Dokumentų ruošimas / projektavimas

 • Paraiškos Taršos leidimui  ir/arba Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui gauti ir pakeisti ruošimas.
 • Įmonės Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento ruošimas.
 • Įmonės Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano ruošimas.
 • Atliekų tvarkytojų į valstybinį atliekas tvarkančių įmonių registrą registravimas.
 • Dokumentų pavojingų atliekų tvarkymo Licencijai gauti/keisti ruošimas.
 • Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus (atrankas, programas ir ataskaitas) ruošimas.
 • Aplinkos monitoringo programos ruošimas.
 • Statinio projekto aplinkos apsaugos sprendinių projektavimas.
 • Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos ruošimas.
 • Stacionarių taršos šaltinių (emisijų ir nuotekų)  laboratorinės kontrolės vykdymas.
 • Įmonės standartų ruošimas.
 • Paraiškų ir investicinių projektų subsidijoms ir lengvatinėms paskoloms iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) gauti ruošimas.
 • Aplinkos oro taršos sklaidos kompiuterine programa “ISC-AERMOD View”(JAV-Kanada) AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti, modeliavimas.
 • Kvapo sklaidos kompiuterine programa “ISC-AERMOD View”(JAV-Kanada) AERMOD matematiniu modeliu modeliavimas.

Įmonių konsultavimas ir veiklos organizavimas ekologiniais klausimais

 • •Kompleksinis aplinkosauginės veiklos tvarkymas įmonėje (aplinkosauginės teisinės bazės sukūrimas įmonėje, periodinis informavimas apie aplinkosauginių teisinių dokumentų pokyčius, privalomų žurnalų pildymas, aplinkosauginių mokesčių skaičiavimas ir deklaracijų pildymas ir pan.).
 • Vienkartinis dokumentų sutvarkymas – privalomų aplinkosauginių dokumentų paruošimas įmonėje (įsakymai, žurnalai, atliekų tvarkymo tvarkos paruošimas, oro valymo įrenginių priežiūros tvarkos paruošimas, cheminių medžiagų apskaitos ir pan.).
 • Įmonės veiklos atitikimo teisiniams aplinkosauginiams reikalavimams įvertinimas (auditas). Įvertinimo išvadų ir rekomendacijų pateikimas.
 • Įmonės vadovų ir darbuotojų mokymas aplinkosauginiais klausimais (tema pasirenkama pagal poreikį).

Aplinkos taršos mokesčių skaičiavimas

 • Taršos ir mokesčių už aplinkos teršimą skaičiavimas.
 • Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų pildymas (iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos forma FR0521; iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos forma FR0522).

Apskaitos ir ataskaitos

 • Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos vykdymas. Aplinkos oro apsaugos metinės ataskaitos ruošimas ir pateikimas į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę AIVIKS sistemą.
 • Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos vykdymas. Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos ruošimas ir pateikimas į Aplinkos apsaugos agentūros informacinę AIVIKS sistemą.
 • Įmonėse tvarkomų ir susidariusių atliekų apskaitos vedimas,  pildant Atliekų susidarymo apskaitos žurnalą ir  Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Atliekų susidarymo ir tvarkymo  apskaitos metinių ataskaitų ruošimas ir teikimas elektroniniu būdu į e-ASTA sistemą.
 • Įmonės cheminių medžiagų ir preparatų duomenų  ir  informacijos  apskaitos suvestinės ruošimas.
 • Duomenų  ir  informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus ruošimas ir teikimas (esant poreikiui) Aplinkos apsaugos agentūrai.
 • Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų lentelių pildymas.
 • Kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitos ataskaitos ruošimas.
 • Aplinkos monitoringo ataskaitos ruošimas.
 • Tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos vykdymas ir Tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formų ruošimas.